Att vara förälder till en hemmasittare

På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att vi är EN del av kugghjulet. På samma sätt ser vi utfallet, redan när de första små signalerna i rätt riktning för en Learnoxelev kommer, så påverkas hela familjen i positiv riktning. För det är oerhört tungt att vara förälder till en hemmasittare – vi vet.

En studie om att vara förälder till en hemmasittare

Den här studien som vi delar har som syfte att undersöka hur föräldrar till hemmasittare, enligt egen utsago, upplever att de påverkas av sitt barns hemmasittarproblematik utifrån förväntningar från omgivningen och dem själva.

Den undersöker också hur föräldrarna utifrån barnets hemmasittarproblematik handskas med problematiken, vardagslivet och sina egna känslor samt hur deras livskvalitet påverkas av barnets hemmasittarproblematik gällande arbete, relationer, välmående och nöjdhet med livet.

Läsvärt för alla inblandade kring en elev med problematisk skolfrånvaro, men särskilt för dig som förälder som vi vet kämpar varje dag. Du är inte ensam.

Läs hela artikeln: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1130680/FULLTEXT01.pdf

Mer information till vårdnadshavare

Cecilia är mamma till en av Learnox elever. När hennes son började med återskolningsprogrammet hade han inte varit i skolan på flera år. Nu har han tre lektioner varje dag, med siktet inställt på gymnasiet.

För dig som är förälder till en hemmasittare så har Learnox sammanställt information om hemmasittarproblematik och våra insatser på vår sida Inforamtion till vårdnadshavare. Råd och stöd för vårdnadshavare till barn med problematisk skolfrånvaro samt information om Learnox återskolningsprogram. Här finns även en kunskapsbank med länkar till relevant information till föräldrar och vårdnadshavare.


till information till vårdnadshavare