Systematiskt arbetssätt för ökad närvaro i skolan

RtI-metoden för ökad närvaro i skolan

För att extra anpassningar och särskilt stöd ska ha goda förutsättningar att ge avsedd effekt måste insatserna sättas in tidigt och till rätt elever. Det finns därför ett behov av ett systematiskt arbetssätt inom skolan för att snabbt och effektivt upptäcka elever i riskzonen för långvarig ogiltig frånvaro. Respons to Intervention, RtI, är en beslutsprocess som har bevisad effekt för att främja skolnärvaron. RtI är ett hjälpmedel för att skapa en effektiv beslutsprocess för snabba insatser, men behöver anpassas efter skolans resurser och elevernas behov.

  1.  Alla elever
    Det breda förebyggande arbetet för ökad skolnärvaro riktas till alla elever i skolan. Grunden för en effektiv beslutsprocess är god närvarorapportering samt uppföljning av kunskapsmål och testresultat. Därutöver bör skolan arbeta förebyggande med trygghet och delaktighet för att skapa förutsättningar för hög närvaro.
  2. Elever i riskzonen
    När en elev uppvisar tecken på att tappa intresset för skolan, eller då närvarorapportering och/eller kunskapsmålen visar på att eleven befinner sig i riskzonen för problematisk frånvaro måste snabba och riktade insatser sättas in.
  3. Elever med problematisk frånvaro
    För elever med problematisk frånvaro behövs frekvent och intensivt stöd. För att uppnå goda resultat måste stödet individanpassas baserat på elevens unika behov och situation. 

Arbeta brett för att uppnå ökad närvaro i skolan

Genom en korrekt implementering av RtI-modellen skapas ett brett fundament med generella åtgärder för att främja närvaron för alla elever, riktade insatser sätts in för elever i riskzonen och intensiva och resurskrävande åtgärder riktas mot elever med problematisk frånvaro. Läs mer om modellen i rapporten Response to Intervention and the Pyramid Model (Fox m.fl. 2010) eller i iFous forskningsöversikt Skolnärvaro (iFous, 2019).

Fler konkreta åtgärder finns i Learnoxtrappan, vår modell för systematiska insatser baserat på elevens frånvarosituation. Den är indelad i 6 steg, med konkreta åtgärder för varje situation. Verktyget finns tillgängligt utan kostnad på vår hemsida. 

Learnox återskolningsprogram

Läs mer om hur Learnox återskolningsprogram systematiskt arbetar för att få elever tillbaka till en fungerande skolgång:


Återskolningprogrammet – så funkar det