Rätt till utbildning för hemmasittare

Rätt till utbildning och skolplikt är två principer i Sverige som syftar till att skydda barnens rättigheter till utbildning. Dessa principer är avgörande för att förstå ansvarsfrågan för utbildning för hemmasittare Ansvaret delas mellan barnets hemkommun, skolans huvudman och vårdnadshavare. 

Enkelt sammanfattat innebär rätt till utbildning att barn har rätt till kostnadsfri utbildning och skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Idag finns minst 20 000 elever i Sverige med ogiltig frånvaro i så stor utsträckning att de inte kan ta till sig skolans utbildning. Samhället har därmed brustit när det gäller att tillgodose barnens rätt till utbildning. 

Skolinspektionen genomförde en granskning år 2016 av skolors arbete med omfattande frånvaro och fann stora brister. Resultatet av granskningen visar att det görs mycket men att insatserna ofta är ineffektiva och sätts in för sent. Undervisningen för elever med omfattande frånvaro måste bli mer individanpassad och kompetensen som finns inom elevhälsan måste tas tillvara på ett bättre sätt. 

Granskningen visar också att många föräldrar idag tar ett långtgående ansvar för koordination som enligt skollagen ligger på huvudmannen. Skolplikten innebär inte att kommunens och huvudmannens ansvar för rätt till utbildning utgår då eleven inte är närvarande i skolan. Det är en förutsättning för att komma till rätta med skolans utvecklingsområden att huvudmannen tar ansvar för koordination och samverkan av insatser.

För att undvika att elever blir lidande på grund av ineffektiva och sena insatser visar granskningen att det behövs en tydlig systematik i arbetet med omfattande frånvaro. Learnoxtrappan är ett verktyg som vi på Learnox använder för att utforma åtgärder och anpassningar för varje elevs unika behov. Den är också ett sätt att hjälpa skolor att visualisera en elevs frånvarosituation i olika steg. Tillsammans med en tydlig ansvarsfördelning och ett ramverk för kontinuerlig utvärdering och uppföljning lägger Learnoxtrappan grunden för arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan.

Källor: 

Skolinspektionen. (2016) Omfattande frånvaro – En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro. Stockholm: Skolinspektionen 

Skolverket. (2019) Skolplikt och rätt till utbildning. Hämtad 2019-12-04 från https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning