Särskilt stöd på distans

Särskilt stöd på distans

Till följd av coronaviruset som sprids i samhället håller redan idag flera skolor stängt på grund av sjukdomsfall och smittorisk. Det innebär en stor omställning för de skolenheter som nu snabbt måste övergå till distansundervisning. På flera skolor har stora ansträngningar gjorts för att tillgodose elevens rätt till utbildning genom fjärrundervisning och olika typer av distansundervisning. Omställningen innebär både en teknisk och pedagogisk förändring och ställer stora krav på såväl lärare, administratörer och elever. Under omställningen finns dock risken att missa de elever som dagligen behöver mer hjälp och stöd i skolan för att nå kunskapsmålen. 

Skolverket förtydligar på sin hemsida vad som gäller för elever med behov av särskilt stöd under coronaepidemin. “Det är viktigt att hitta lösningar för de barn och elever som är i behov av särskilt stöd eller har hemförhållanden som gör det svårt att till exempel ta del av undervisning på distans.”

På Learnox har vi 8 års erfarenhet av att bedriva särskilt stöd genom fjärrundervisning. Det finns många faktorer bakom en lyckad insats, men grunden är alltid densamma för oss.

  1. Välj en teknisk lösning som gör det så enkelt som möjligt för eleven att komma in i det digitala klassrummet. Vår erfarenhet är att krångel vid inloggning eller svårnavigerade program riskerar att leda till en misslyckad insats innan lektionen ens startat. 
  2. Håll kontakt med elevens vårdnadshavare. Det är ofta väl investerad tid att ringa och prata med elevens föräldrar ofta för att säkerställa att både elev och vårdnadshavare har fått rätt information om pågående insatser. 
  3. Arbeta med intressebaserad undervisning. Genom att utgå från elevens intresseområde blir det lättare för eleven att engagera sig då undervisningen blir mer intressant. Elevens förkunskaper inom sitt intresse höjer självförtroendet och gör undervisningen roligare. 

Behöver du rådgivning eller har frågor om Learnox tjänster, tveka inte att kontakta oss!