Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap

Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap

Långvarig frånvaro från skolan och bristen på en meningsfull vardag kan på sikt leda till stora sociala problem för den drabbade eleven. Skolan ska för barnen ge mer än bara faktakunskaper och grundläggande färdigheter när det gäller räkna och skriva. För barnen är skolan en stor del av deras vardag och en plats att utforska intressen, träffa vänner och växa som person. Den inställningen är dessutom given av skollagen och det uppdrag skolan fått av samhället är mycket omfattande. När barn berövas möjligheten till en trygg plats för personlig utveckling efter sina egna villkor visar forskningen är följderna för eleven är allvarliga, med ökad risk för utanförskap, kriminalitet och missbruk.

Skolans uppdrag

I läroplanen finns skolans uppdrag beskrivet i stor detalj. Man kan konstatera att det inte är ett lätt uppdrag för pedagoger runt om i landet att leva upp till – men oerhört viktigt. “Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Vidare i skolans uppdrag läggs stor vikt vid värderingar, demokrati och bildning. Inom alla dessa områden ska eleven ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar så långt som möjligt. Skolan ska främja elevens förståelse för mänskliga rättigheter och erbjuda en utbildning som präglas och öppenhet och respekt för människors olikheter. 

Skolan ska även stå för en likvärdig utbildning som anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. I läroplanen står det följande. “En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”

Budskapen är mycket tydligt. Alla elever är olika och skolan måste kunna anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar. Skolans uppdrag omfattar alltså betydligt mycket mer än kunskapsmålen. Att skolan är en plats för alla blir extra viktigt då elever som inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd inte bara berövas möjligheten att lära sig skriva och räkna, utan dessutom riskerar att inte begränsas i sin möjlighet att utvecklas och växa som människa.

Konsekvenserna om skolan misslyckas

I läroplanen finns skolans uppdrag beskrivet i stor detalj. Man kan konstatera att det inte är ett lätt uppdrag för pedagoger runt om i landet att leva upp till – men oerhört viktigt. “Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Vidare i skolans uppdrag läggs stor vikt vid värderingar, demokrati och bildning. Inom alla dessa områden ska eleven ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar så långt som möjligt. Skolan ska främja elevens förståelse för mänskliga rättigheter och erbjuda en utbildning som präglas och öppenhet och respekt för människors olikheter. 

Skolan ska även stå för en likvärdig utbildning som anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. I läroplanen står det följande. “En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”

Budskapen är mycket tydligt. Alla elever är olika och skolan måste kunna anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar. Skolans uppdrag omfattar alltså betydligt mycket mer än kunskapsmålen. Att skolan är en plats för alla blir extra viktigt då elever som inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd inte bara berövas möjligheten att lära sig skriva och räkna, utan dessutom riskerar att inte begränsas i sin möjlighet att utvecklas och växa som människa.

Insatser för barn med problematisk skolfrånvaro

En lyckad skolgång är för många en nyckel till frihet och framtida möjligheter. Utbildning är den viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga. En fungerande skolgång minskar dessutom risken för ohälsa, missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och självförsörjning.

För att skolan ska komma till rätta med problemet måste det finnas arbetssätt, rutiner och ansvarsfördelning på plats som gör att man tidigt kan upptäcka problematisk frånvaro och sätta in nödvändiga insatser. 

  1. Närvaroregistrering och betygsunderlag är grunden för att upptäcka elever med problematisk skolfrånvaro eller elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Utöver dessa är observationer i klassrummet viktiga. Lärare eller annan skolpersonal som märker att något inte står rätt till bör omedelbart agera och inte vänta på att problematiken förvärras.
  2. Analysera regelbundet närvaro och kunskapsunderlag för alla elever. Avsätt tid för att snabbt se över elevernas situation flera gånger under terminen istället för att vänta till det är dags för betyg.
  3. Utred orsakerna bakom frånvaro situationen. Det finns många olika skäl för varför en elev inte klarar av att gå till skolan eller en specifik lektion. Ibland är det svårt att snabbt åtgärda, men många gånger kan man hitta lätta lösningar. Det kan handla om att möta upp eleven innan lektionen, eller skapa en avgränsad och lugn studiemiljö som är nyckel för att eleven ska känna sig trygg och säker i klassrummet.
  4. Ta tidigt kontakt med vårdnadshavare och andra vuxna som eleven har förtroende för. Det är viktigt att informera hela kontaktnätet om vilka insatser som görs och hur de kan hjälpa för att underlätta för eleven. Om alla runt omkring eleven är införstådda i de åtgärder som genomförs skapar det en lugnare miljö för eleven.
  5. Följ upp och utvärdera hur insatserna fungerar. Alla barn är olika och det är möjligt att vad som fungerat tidigare inte passar för den här eleven. Våga tänka utanför lådan och var kreativ. 

På Learnox använder vi verktyget Learnoxtrappan för att utforma åtgärder och anpassningar för varje elevs unika behov. Verktyget är ett sätt för skolor att visualisera en elevs frånvarosituation i olika steg. Tillsammans med en tydlig ansvarsfördelning och ett ramverk för kontinuerlig utvärdering och uppföljning lägger Learnoxtrappan grunden för arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan. Trappan finns fritt tillgänglig att använda för skolor och kommuner: https://www.learnox.se/learnoxtrappan/