En bra start på terminen för hemmasittare

En bra start på terminen

För många elever är övergångar i skolan en svår utmaning som ofta är kopplat med stress och ångest. Övergångarna kan handla om byte från en skola till en annan, från mellanstadiet till högstadiet, från grundskola till gymnasium eller från lov till skoltermin. Nu närmar sig höstterminens start och runt om i landet är det många barn och unga som förbereder sig för en ny skola, nya lärare och nya klasskamrater. 

För elever med hög frånvaro är det extra svårt att komma tillbaka efter ett långt sommarlov. När höstterminen drar igång kommer snabbt krav på eleven att prestera i skolan, och samtidigt upplever många en stor social press att passa in. Risken är stor att frånvaron återigen ökar när självförtroendet sviktar och eleven hamnar i en negativ spiral som är svår att ta sig ur.

Learnox SchoolBoost

Under sommarens sista veckor arbetar Learnox förebyggande med Learnox Schoolboost för att hjälpa elever med tidigare problematisk frånvaro att få en bra start på terminen. En lektion om dagen under två veckor innan skolstart hjälper eleven att komma igång, repetera och ta ikapp missade moment. Man förbättrar självförtroende och självkänsla, samt ökar ämneskunskaperna inför höstterminen.

Intresse

Att utgå från elevernas intresseområden minskar tröskeln för att komma igång med skolans arbete. Genom att anpassa övningar och uppgifter efter elevens intresse så kommer man snabbt igång med arbetet och elevens motivation och engagemang stärks. Learnox undervisning kretsar kring vad vi kallar intressebaserad undervisning då läraren anpassar stora delar av undervisningen i skolans kärnämnen kring elevens individuella intressen. 

Rutiner

Under sommaren är det inte ovanligt att barn och unga vänder på dygnet vilket gör skolstarten ännu tuffare. Genom att komma igång med regelbunden undervisning innan skolstart skapas sunda rutiner vilket underlättar när terminen drar igång. Vi vet att just övergångar ofta är svåra för de elever som riskerar problematisk skolfrånvaro, och genom att skapa en mjukare övergång mellan lov och skola ges bättre förutsättningar för en trygg start på terminen. 

Självförtroende

Med individanpassad undervisning arbetar vi på Learnox med att stärka elevens självförtroende och självkänsla. Ett respektfullt bemötande där eleven känner sig sedd och uppskattad är första hörnstenen för att få elevens förtroende och stärka självkänslan. I undervisningen behöver sedan alla elever utmanas för att växa, men på en nivå som är hanterbar. Vi sätter realistiska mål och skapar uppgifter och övningar på en sådan nivå att eleven lyckas och får en känsla av att “jag kan”.