Från resursskola till ett återskolningsprogram

Lärare som undervisar online
Text: Marita Skoog Jacobson
Publicerad i autism och aspergerföreningen i stockholms läns tidning Speciellt nr 2, 2020.

Från resursskola till ett återskolningsprogram för hemmasittare

Berättelsen om hur en skola för elever med särskilda behov utvecklades till ett digitalt verktyg för undervisning över nätet, för elever som till största del har en AST diagnos.

“Alla passar inte in i den vanliga skolan, men alla kan lära sig”, det har alltid varit utgångspunkten för Gunlög och Torvid Hafström, som tillsammans grundade Vintertullsskolan på Södermalm i Stockholm. Vid starten 1998 hette skolan S:t Örjans jourgrupp och vände sig, då som nu, till elever som av olika anledning har “kört i diket”. På den tiden pratade man inte om diagnoser, utan om elever som behövde det lilla extra för att komma tillbaka till skolan.

”Varje klassrum och vår
pedagogik anpassas efter varje elev
och varje situation”

“Vi såg då att man kunde göra mycket mer än man gjorde i kommunal regi, och allt vi gör genomsyras av att vi tror att alla kan lära sig”, berättar Torvid Hafström. Utifrån den synen byggde vi skolan. Varje klassrum och vår pedagogik anpassas efter varje elev och varje situation. Genom det kan man nå hur långt som helst.

Idag består elevunderlaget främst av elever med olika diagnoser. “Vi kallar diagnoserna förmågor! Det kan vara ADHD, ADD eller någon form av Autism, men vi har också elever som av andra anledningar behöver särskilt stöd”, säger Torvid.

2010 kom Torvid till ett vägskäl. Skolan hade byggts upp bra och höll god kvalitet. Elever, föräldrar och lärare mådde bra och fick en god grund att stå på. Det var dags att ta nästa steg. Det “normala” skulle då vara att starta fler skolor, men jag ville istället titta på utbildning ur ett större perspektiv, säger Torvid. Hur lär vi oss? Hur ser undervisning ut idag och hur såg den ut förr i tiden? Har det förändrats något? Jag såg att det inte har förändrats så mycket. Visst är mycket annorlunda jämfört med på 1920-30-talen, men vi har fortfarande en lärare som står längst fram i klassrummet. Så kan man lära sig på annat sätt, eller kan klassrumspedagogiken kompletteras med andra sätt att nå kunskapsmålen? Frågan som dök upp var om elever med särskilda behov skulle kunna få kompletterande hjälp på distans? Skulle det fungera? Detta ville vi prova!


På Vintertullsskolan fanns det elev som hade en blockering mot matte. Hon var övertygad om att “det här kan inte jag, jag är inte född till det här”, och så vidare. Fram till nu hade hon rivit sönder alla matteprov och gått därifrån. Så Torvid med hjälp av läraren bönade och bad henne att göra ett diagnostiskt prov, hon fick skriva vad hon ville, bara inte riva sönder det. Provet finns kvar, det står vet ej och är mest teckningar på det.

Två veckor senare skulle samma elev ha ett prov i rymdgeometri. Man satte nu istället eleven framför en uppkopplad dator med läraren i en närliggande lokal utanför skolan. Alla sex träningslektioner i ämnet fram till provet skedde på distans, vilket på den tiden var ett mycket manuellt upplägg för att få det att fungera på ett sätt där elev och lärare kunde se varandra men ändå arbeta samtidigt.


Så kom provdagen och Torvid berättar, “Vi som satt inne i vår lokal vid sidan om skolan var nervösa: skulle provet rivas sönder, eller skulle det hända något annat? Efter lunch kom provet tillbaka. Vi gick in i skolan och möttes av eleven, hoppandes i korridoren! I handen höll hon ett matteprov där hon för första gången hade fått nästan högsta poäng! Det hade hon aldrig fått förut. Glädjen i hennes ögon när hon har insett att hon kan, att det faktiskt går, är obeskrivlig.


Vi insåg att kan vi göra det här för elever med särskilda behov så kan vi hjälpa alla elever oavsett situation och bakgrund att nå så långt som det är möjligt. Detta var startskottet för Learnox, säger Torvid Hafström.

Porträtt på Torvid Hafström VD på Learnox
Torvid Hafström, VD Learnox

Den nya digitala undervisningsplattformen var byggd och klar att användas 2014. Om jag hade vetat hur lång tid det skulle ta vet jag inte om vi hade gjort detta idag, säger Torvid.


Learnox började med att rikta sig till samma typ av elever som Vintertullsskolan. Med hjälp av den digitala intressebaserade undervisningen kunde man hjälpa så kallade hemmasittare att återfå motivation och modet att ta igen missad utbildning, och så småningom komma tillbaka till skolan.


Idag har Learnox lärare tillsammans hållit över 20 000 lektioner över nätet och återskolningsprogrammet köps in av privata och kommunala skolor i hela Sverige.


Av de hemmasittare Learnox arbetar med har ca 80% en AST diagnos. För dessa är det av yttersta vikt med ett anpassat tempo, struktur och tydlighet, förutsägbarhet, tät återkoppling, avskärmning av störande ljud och inte minst lyhörda och flexibla lärare.

Det som Skolinspektionen nu delrapporterar från sin granskning av hur vårens framtvingade distansundervisning pga pandemin har fungerat, befäster det som vi på Learnox tidigt upptäckte, avslutar Torvid. Att en del elever som tidigare hade hög frånvaro, dvs hemmasittarna, tycks trivas bra med det nya sättet att studera. Flera rektorer vittnar om att de nu har högre närvaro.

Anna och Philips lärarpodcast

Anna och Philips lärarpodcast

Torvid Hafström, VD på Learnox, gästade Anna och PHilips lärarpodcast för att prata om hemmasittare och hur man kan arbeta med problematisk skolfrånvaro. Det var ett spännande samtal om utmaningar och lösningar kopplat till långvarig frånvaro.

Anna och Philips Lärarpodcast leds av Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson, båda två utbildade lärare med ett stort intresse för pedagogik och ledarskap. Anna och Philips Lärarpodcast är inne på sitt 5:e år, och i avsnitt 279 var det dags för det viktiga ämnet hemmasittare: “Hur hjälper du hemmasittarna tillbaka till skolan”.

 

“Det finns barn i alla skolor som på något
sätt faktiskt är hemmasittare, eller på väg
att bli det”

Insatser vid problematisk skolfrånvaro

Under avsnittet diskuteras bakgrunden till Learnox återskolningsprogram och hur det kom sig att en försöksverksamhet startade vid Vintertullsskolan för 10 år sedan. Just erfarenheterna från Vintertullsskolan, en resursskola på Södermalm i Stockholm, kom att vara viktiga för utformningen av Learnox återskolningsprogram. 

I avsnittet pratar Torvid även om Learnoxtrappan, ett verktyg för kartläggning och analys av en elevens frånvarosituation. Learnoxtrappan finns tillgänglig utan kostnad och kan användas i skolan för att förebygga problematisk skolfrånvaro. Nedan finns ett seminarium från skolforum 2016 där Torvid Hafström och Taylan Brännström presenterar Learnoxtrappan.

Hög arbetsbelastning för lärare

Hög arbetsbelastning för lärare

Stress bland lärare

Allt fler lärare i grund- och gymnasieskolan upplever en ökad arbetsbelastning på jobbet. Många har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter och känner en frustration över att inte räcka till. 8 av 10 lärare anser att de lägger oproportionerligt mycket tid på administration och dokumentation. Utöver det administrativa arbetet finns dessutom en uppsjö av arbetsuppgifter som lärare upplever tar för mycket tid från kärnuppgifterna. Det handlar bland annat om rättning och bedömning, planering, möten, elevvård och enskilda samtal, kontakt med vårdnadshavare, övriga praktiska sysslor och tekniska utmaningar. 

“Åtta av tio anser att de lägger för mycket tid på administration och dokumentation”

Viktiga anpassningar

I nästan varje klass finns det en eller flera elever som har behov av olika typer av extra anpassningar eller särskilt stöd. Just extra anpassningar erbjuds oftast utan att det tillsätts extra resurser och personal. Anpassningarna kan exempelvis handla om att ställa i ordning klassrummet på ett för eleven mer lämpligt sätt, förbereda anpassade uppgifter och instruktioner, alternativa sätt att få visa sina kunskaper samt individuellt stöd i undervisningen. 

När lärarkåren redan är ansträngd och det dessutom råder brist på lärare riskerar dessa anpassningar att hamna i kläm. Många gånger krävs dessutom särskild kompetens och erfarenhet för att extra anpassningar och särskilt stöd ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. 

Att tillsätta resurser för de elever som behöver extra stöd i undervisningen är därför viktigt både för den enskilda eleven och lärarens arbetssituation.

Skapa förutsättningar för ett hållbar arbete

Att skapa bättre förutsättningar för en hållbar arbetssituation börjar med en översyn av nuläget. Se över vilka arbetsuppgifter som tar mest tid och analysera var ni har störst behov av att förändra arbetssättet. Nedan finns 5 områden att utgå ifrån vid en diskussion om lärarnas förutsättningar:

  • Dokumentation & administration
  • Studiero och trygghet
  • Teknikfrågor
  • Extra anpassningar 
  • Särskilt Stöd

Kartlägg och prioritera bland arbetsuppgifterna inom dessa områden för att skapa bra förutsättningar för en hållbar arbetssituation.

Ta hjälp av andra

En viktigt del i att minska arbetsbelastningen för lärare är att ta hjälp av andra på skolan, från kommunen eller externa aktörer där det går. Som lärare kan man inte vara expert på både pedagogik, teknik och elevhälsa. 

Med en väl fungerande elevhälsa räcker lärarnas tid bättre och de får möjlighet att fokusera på sitt pedagogiska kärnuppdrag. Det är en god idé att tidigt koppla in elevhälsan när en elev har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att skapa bra långsiktiga förutsättningar.

Krånglande teknik är ett annat vanligt förekommande hinder som står i vägen för lärare att genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Inventera vilken teknik ni har på skolan, vad ni använder och vad ni behöver. Ofta finns det möjlighet till IT-stöd via support eller personal på skolan. 

I arbetet med särskilt stöd finns det ibland möjlighet att ta hjälp från kommunen eller andra externa aktörer. Många kommuner har centrala elevhälsoteam, närvaroteam eller andra pedagogiska och sociala resurser.

Learnox är en extern aktör som kan hjälpa till vid problematisk skolfrånvaro. Kärnan i Learnox insats består av anpassade lektioner online, men vi genomför även kartläggning, analys, uppföljning, delar information samt dokumenterar hela insatsen. Learnox erbjuder även skolhandledning där vi hjälper skolan att utveckla sitt arbete med problematisk skolfrånvaro.