Hög arbetsbelastning för lärare

Hög arbetsbelastning för lärare

Stress bland lärare

Allt fler lärare i grund- och gymnasieskolan upplever en ökad arbetsbelastning på jobbet. Många har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter och känner en frustration över att inte räcka till. 8 av 10 lärare anser att de lägger oproportionerligt mycket tid på administration och dokumentation. Utöver det administrativa arbetet finns dessutom en uppsjö av arbetsuppgifter som lärare upplever tar för mycket tid från kärnuppgifterna. Det handlar bland annat om rättning och bedömning, planering, möten, elevvård och enskilda samtal, kontakt med vårdnadshavare, övriga praktiska sysslor och tekniska utmaningar. 

“Åtta av tio anser att de lägger för mycket tid på administration och dokumentation”

Viktiga anpassningar

I nästan varje klass finns det en eller flera elever som har behov av olika typer av extra anpassningar eller särskilt stöd. Just extra anpassningar erbjuds oftast utan att det tillsätts extra resurser och personal. Anpassningarna kan exempelvis handla om att ställa i ordning klassrummet på ett för eleven mer lämpligt sätt, förbereda anpassade uppgifter och instruktioner, alternativa sätt att få visa sina kunskaper samt individuellt stöd i undervisningen. 

När lärarkåren redan är ansträngd och det dessutom råder brist på lärare riskerar dessa anpassningar att hamna i kläm. Många gånger krävs dessutom särskild kompetens och erfarenhet för att extra anpassningar och särskilt stöd ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. 

Att tillsätta resurser för de elever som behöver extra stöd i undervisningen är därför viktigt både för den enskilda eleven och lärarens arbetssituation.

Skapa förutsättningar för ett hållbar arbete

Att skapa bättre förutsättningar för en hållbar arbetssituation börjar med en översyn av nuläget. Se över vilka arbetsuppgifter som tar mest tid och analysera var ni har störst behov av att förändra arbetssättet. Nedan finns 5 områden att utgå ifrån vid en diskussion om lärarnas förutsättningar:

  • Dokumentation & administration
  • Studiero och trygghet
  • Teknikfrågor
  • Extra anpassningar 
  • Särskilt Stöd

Kartlägg och prioritera bland arbetsuppgifterna inom dessa områden för att skapa bra förutsättningar för en hållbar arbetssituation.

Ta hjälp av andra

En viktigt del i att minska arbetsbelastningen för lärare är att ta hjälp av andra på skolan, från kommunen eller externa aktörer där det går. Som lärare kan man inte vara expert på både pedagogik, teknik och elevhälsa. 

Med en väl fungerande elevhälsa räcker lärarnas tid bättre och de får möjlighet att fokusera på sitt pedagogiska kärnuppdrag. Det är en god idé att tidigt koppla in elevhälsan när en elev har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att skapa bra långsiktiga förutsättningar.

Krånglande teknik är ett annat vanligt förekommande hinder som står i vägen för lärare att genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Inventera vilken teknik ni har på skolan, vad ni använder och vad ni behöver. Ofta finns det möjlighet till IT-stöd via support eller personal på skolan. 

I arbetet med särskilt stöd finns det ibland möjlighet att ta hjälp från kommunen eller andra externa aktörer. Många kommuner har centrala elevhälsoteam, närvaroteam eller andra pedagogiska och sociala resurser.

Learnox är en extern aktör som kan hjälpa till vid problematisk skolfrånvaro. Kärnan i Learnox insats består av anpassade lektioner online, men vi genomför även kartläggning, analys, uppföljning, delar information samt dokumenterar hela insatsen. Learnox erbjuder även skolhandledning där vi hjälper skolan att utveckla sitt arbete med problematisk skolfrånvaro.

Läs mer: Learnox återskolningsprogram

Läs mer: Learnox skolhandledning