Autism och skolfrånvaro

Autism och skolfrånvaro

Barn med en autismspektrumdiagnos är en grupp som är överrepresenterade bland Learnox elever med problematisk skolfrånvaro. Därför samarbetar vi med Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län för att sprida kunskap om vikten av att skapa en skola som passar alla elever, även dom med AST.

Autism och asperger är ett brett spektrum och svårigheterna för en individ kan därför skilja sig stort från person till person. Samtidigt finns vissa generella anpassningar som skolan och samhället i stort kan genomföra som dessutom ofta kommer alla elever i skolan till gagn.

Hur växer frånvaron fram?

Många gånger början skolfrånvaron med att stressen och kraven från skolan växer sig allt större för eleven. Stressen kan även visa sig som fysiska symptom, ont i magen eller ont i huvudet, vilket leder till att eleven stannar hemma ibland. Ströfrånvaron utvecklas sedan från enstaka dagar eller eftermiddagar till allt längre perioder. I slutändan kan ett lov eller en övergång till ny klass vara det som gör att eleven helt slutar att gå till skolan, som en skyddsmekanism mot en allt för stor stress. Barn med autism är ofta hemma långa perioder med isolering och psykisk ohälsa som följd.

”Hemmasittarperioden kan
dra ut på tiden

Hur kan skolan bättre hjälpa elever med AST?

Dagens skola är inte gjord för barn med autism. Det handlar både om den den fysiska miljön i skolan men även om hur man arbetar i klassrummet. Ofta är det stora klasser som är begränsade till ett och samma rum, vilket gör att det saknas möjlighet att flytta sig till en lugnare miljö när det blir för stökigt. Ljud, ljus och intryck överlag är faktorer att ta i beaktning för att göra klassrummet till en plats för alla elever.

Kraven i skolan är också en bidragande orsak till att skolan idag inte är anpassad för barn med AST. Kraven och kriterierna för betyg är högt ställda inom områden som många elever med AST finner svåra. Man förväntas kunna analysera och argumentera, och det kan vara svårt att veta vad som förväntas av en som elev. Eleven han ha ämneskunskaperna men ha svårt att visa vad man kan under prov, grupparbeten och presentationer.

Var kan barn med autism få hjälp?

Det kan vara svårt för barn med autism att själva söka hjälp. För eleven är det ofta ett stort steg att be om hjälp, inte minst för att eleven själv har svårt att sätta ord på vad det är som är svårt och vad man behöver hjälp med. Det är svårt för barnet att sätta fingret på varför man inte mår bra eller varför man inte kan gå till skolan, det hör till diagnosen. Det innebär att det ligger ett stort ansvar på vuxna i skolan att vara uppmärksamma och stötta de barn som behöver hjälp. Det är också viktigt att tidigt koppla in elevhälsan om man misstänker att eleven behöver mer stöd.

Vad kan samhället i stort göra?

Det saknas generellt kunskap om NPF i samhället. Mellan en till två procent av befolkningen har någon form av autism eller asperger, vilket gör kunskap om AST till en viktig fråga inte i bara i skolan utan även i övriga samhället.

För att lyfta kunskapsnivån inom skolan skulle exempelvis lärarutbildningen kunna anpassas så att alla pedagoger får större förståelse för hur man bäst undervisar elever med AST.  Nyligen har NPF-kunskap införts i utbildningen för specialpedagoger.

Learnox återskolningsprogram

Learnox hjälper skolor och kommuner i deras arbete med hemmasittare. Genom att erbjuda lektioner över internet en-till-en med Learnox behöriga lärare kan vi bryta elevens isolerade situation, öka självförtroendet och fylla kunskapsluckor. Tillsammans med skola, hem och våra specialiserade lärare lägger vi grunden för att eleven ska kunna återvända till skolan efter långvarig frånvaro.

Läs mer om Learnox återskolningsprogram här

Autism- och aspergerföreningen i Stockholms Län

Autism & Aspergerföreningen i Stockholms Län är en ideell förening som arbetar för att förbättra livsvillkoren för barn, unga och vuxna med autism, aspergers syndrom och autismliknande tillstånd. Den startade redan 1975 och började då som en föräldraförening.

Föreningen finns för dig med funktionsnedsättning och för närstående, samt yrkesverksamma.

Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism och att påverka beslutsfattare inom kommun och landsting så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till den hjälp och det stöd de behöver.

Det anordnas även aktiviteter för medlemmar och erbjuds stöd och rådgivning.

Föreningen finns på Brännkyrkagatan 91, på Söder i Stockholm.

Kontaktuppgifter till Autis- och aspergerföreningen i Stockholms Län: