Våra metoder

Återskolningsmetoden

Återskolningsmetoden är ett konkret verktyg framtaget för att hjälpa elever tillbaka till skolan. Med start i hur man bryter en isolerad frånvarosituation till hur man hjälper eleven tryggt in i en inkluderande skolmiljö beskriver Återskolningsmetoden varje avgörande steg.

Processen

Learnox genomför en kostnadsfri testlektion för att skapa en relation mellan elev och Learnoxlärare. Lektionen baseras på elevens intressen.

Resultat: Elevens isolerade situation bryts då man kommer i direkt kontakt med Learnoxläraren.

Learnox skapar rutiner i form av dagliga lektioner med tydlig struktur och fasta ramar. Vi arbetar enligt Lgr 11 med utgångspunkt från elevens intressen.

Resultat: Dagliga rutiner och fasta ramar ger eleven trygghet och fokus.

Efter varje lektion skapas en lektionsrapport tillsammans med eleven där man fokuserar på det som gått bra. Läraren lägger därefter till ytterligare information angående hur det har gått och utvecklingen. Lektionsrapporten skickas sedan till skolan och hemmet.

Resultat: Direkt återkoppling ger eleven inblick i sitt lärande. Både skolan och hemmet får möjlighet att dagligen följa elevens utveckling.

Under Learnoxlektionerna får eleven möjlighet att synas och höras. Vi fokuserar på att berömma prestationer och framsteg. Den sociala interaktionen stärker elevens självförtroende.

Resultat: Elevens självförtroende växer, liksom tron på den egna inlärningsförmågan. Ett ökat självförtroende underlättar processen att komma tillbaka till ordinarie undervisning.

För att skapa en naturlig övergång till skolmiljön får eleven nu sina Learnoxlektioner i en lokal på skolans område t.ex. studierum, avskilt klassrum eller bibliotek. I samband med detta introducerar Learnox stegvis den lärare som är ansvarig för eleven på skolan, t.ex. mentor, specialpedagog eller assistent.

Resultat: Tröskeln att komma tillbaka till skolan minskar. Eleven känner sig trygg i att lämna hemmet, får en ny rutin i skolmiljö och får en avdramatiserad introduktion till skolan.

Övergång till en mer normal skolgång påbörjas. Skolans lärare får med sig eleven på vanliga lektioner, förslagsvis inom elevens intresseområden. Därefter trappas Learnoxlektioner ned i takt med att eleven återgår till ordinarie undervisning. Learnox finns med som stöd både för skolan och eleven under övergången.

Resultat: Eleven upplever en naturlig återgång till ordinarie undervisning.

​Under seminariet berättade Torvid Hafström, om hur Återskolningmetoden används av Learnox.​

Pressmeddelande

2020-04-03 PRESSMEDDELANDE Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor behåller klassrumskänslan med Learnox LiveStream Nu ökar trycket på landets skolor att snabbt ta fram lösningar för en effektiv distansundervisning. Två aktörer som funnit
Läs mer

Särskilt stöd på distans

Särskilt stöd på distans TIll följd av coronaviruset som sprids i samhället håller redan idag flera skolor stängt på grund av sjukdomsfall och smittorisk. Det innebär en stor omställning för
Läs mer

Rätt till utbildning för hemmasittare

Rätt till utbildning och skolplikt är två principer i Sverige som syftar till att skydda barnens rättigheter till utbildning. Ansvaret delas mellan barnets hemkommun, skolans huvudman och vårdnadshavare. Enkelt sammanfattat
Läs mer