Forskning & Utveckling

På Learnox utvecklar vi framtidens skola! Vi arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling inom teknik och pedagogik. Vi tror att alla med rätt verktyg och hjälp har möjlighet att utvecklas och nå sina mål oavsett kunskapsnivå eller förutsättningar. Med ny teknik skapar vi nya pedagogiska möjligheter, individanpassad undervisning och verktyg som tillåter lärare att vara lärare istället för att arbeta med dokumentation.

Learnox fjärrundervisning

Vi utvecklar ett virtuellt klassrum som möjliggör fjärrundervisning i helklass oavsett ämne och årskurs. Med Learnox fjärrundervisning vill vi minska effekterna av lärarbristen, skapa en mindre segregerad skola och minimera lärarnas administrationsarbete.

Så fungerar fjärrundervisning

Learnox fjärrundervisningsplattform ger läraren möjlighet att bedriva lektioner i helklass online. Läraren kan följa och stödja elevernas utveckling och i realtid anpassa undervisningen. Under lektionen kan läraren uppmärksamma frågor, ge förtydliganden samt ge löpande återkoppling, på individ och gruppnivå.

Skolans utmaningar

Learnox fjärrundervisning är framtagen för att möta dagens största utmaningar inom skolan. Utbildning fyller en viktig roll både för samhället i stort, men framför allt för individen. För att tillåta varje enskild elev att nå sina mål måste skolan få tillgång till effektiva lösningar på några av skolans svåra utmaningar: lärarbrist, svaga skolresultaten och ökad segregation. 

Lärarbrist

Idag saknas det över 60 000 lärare i Sverige samtidigt som landets lärarhögskolor examinerar för få för att vända utvecklingen under överskådlig framtid. Dagens lärare arbetar under mycket hög arbetsbelastning till följd av yrkets många sidouppdrag. Dokumentation, bedömning och uppföljning tar upp så pass stor del av arbetsdagen att planering och genomförandet av undervisningen blir lidande. En modern fjärrundervisningsplattform tillgängliggör lärare genom minskad restid, effektiv administration och möjlighet för smarta upplägg och schemaläggning. 

Resultat

Drygt 17 000 elever, eller 15 procent av landets niondeklassare slutar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Nästan var fjärde elev slutar årskurs 9 utan fullständiga betyg. För att alla elever ska nå målen behövs en mer individanpassad undervisning. Fjärrundervisning möjliggör en sömlös integration av smarta pedagogiska verktyg för att skräddarsy undervisningen efter elevernas behov. Plattformen hjälper läraren att följa upp utvecklingen för alla elever i klassen och möjliggör snabba insatser när någon elev halkar efter. 

Segregation

Social och geografisk segregation innebär att skolan idag inte alltid erbjuder likvärdig kvalité för alla. Fjärrundervisning kan användas som ett verktyg för att binda ihop olika skolor genom att skapa gemensamma virtuella klasser, eller för att möjliggöra för lärare att undervisa elever från andra sidan landet. Med Learnox fjärrundervisning finns rätt lärare på rätt plats och eleven erbjuds bästa möjliga undervisning oavsett var i landet skolan finns. 

Learnox ställer ut på Skolforum

Skolforum är en viktig arena för att träffa rektorer, lärare och andra som jobbar i och kring skolan. Learnox har här med egen monter under flera år drivit frågan om
Läs mer

Learnox bjuds in på Harvard

Learnox fick internationell uppmärksamhet när vi blev inbjudna till Harvard University för att prata om vår modell för att med ny teknik få hemmasittare tillbaka till skolan. Michael Stain är
Läs mer

Learnox föreläser på Kungliga Tekniska Högskolan

Learnox har arrangerat föreläsning tillsammans med Tekniska Högskolans Studentkår och Sektionen för Civilingenjörer och Lärare. Vi pratade om hur Learnox arbetar för att få hemmasittare tillbaka till skolan, vi delade
Läs mer

Learnox i Sveriges Riksdag

Under hösten 2017 var Learnox inbjuden till ett seminarium arrangerat av utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag för att presentera vårt arbete för att hjälpa hemmasittare. Varje elev är unik och måste
Läs mer

CTO
Taylan Brännström

taylan.brannstrom@learnox.se