Våra metoder vid skolfrånvaro

Learnoxtrappan och återskolningsmetoden är verktyg som vi tagit fram och använder dagligen i vårt arbete med elever som har häg frånvaro. Dokument delar vi med oss av och de finns tillgängliga för skolor och kommuner att ladda ner och använda i egen verksamhet. Syftet är att skapa rutiner för individanpassade och effektiva insatser för att få hemmasittande elever tillbaka till skola.

Learnoxtrappan

Learnoxtrappan är ett sätt för skolor att visualisera en elevs frånvarosituation i olika steg.

Learnoxtrappan (PDF)
Läs mer

Återskolningsmetoden

Learnox återskolningsmetod är ett konkret verktyg framtaget för att hjälpa elever tillbaka till skolan.

Återskolningsmetoden (PDF)
Läs mer

Återskolningsmetoden

Återskolningsmetoden är ett konkret verktyg framtaget för att hjälpa elever tillbaka till skolan. Med start i hur man bryter en isolerad frånvarosituation till hur man hjälper eleven tryggt in i en inkluderande skolmiljö beskriver Återskolningsmetoden varje avgörande steg.

1. Start

Learnox genomför en kostnadsfri testsession för att skapa en relation mellan elev och Learnoxlärare. Sessionen baseras på elevens intressen.

Resultat: Elevens isolerade situation bryts då man kommer i direkt kontakt med Learnoxläraren.

2. Återkoppling

Efter varje session skapas en lektionsrapport tillsammans med eleven där man fokuserar på det som gått bra. Läraren lägger därefter till ytterligare information angående hur det har gått och utvecklingen. Lektionsrapporten skickas sedan till skolan och hemmet.

Resultat: Direkt återkoppling ger eleven inblick i sitt lärande. Både skolan och hemmet får möjlighet att dagligen följa elevens utveckling.

3. Självförtroende

Under Learnoxsessionerna får eleven möjlighet att synas och höras. Vi fokuserar på att berömma prestationer och framsteg. Den sociala interaktionen stärker elevens självförtroende.

Resultat: Elevens självförtroende växer, liksom tron på den egna inlärningsförmågan. Ett ökat självförtroende underlättar processen att komma tillbaka till ordinarie undervisning.

4. Övergångsfas A

För att skapa en naturlig övergång till skolmiljön får eleven nu sina Learnoxsessioner i en lokal på skolans område t.ex. studierum, avskilt klassrum eller bibliotek. I samband med detta introducerar Learnox stegvis den lärare som är ansvarig för eleven på skolan, t.ex. mentor, specialpedagog eller assistent.

Resultat: Tröskeln att komma tillbaka till skolan minskar. Eleven känner sig trygg i att lämna hemmet, får en ny rutin i skolmiljö och får en avdramatiserad introduktion till skolan.

5. Övergångsfas B

Övergång till en mer normal skolgång påbörjas. Skolans lärare får med sig eleven på vanliga lektioner, förslagsvis inom elevens intresseområden. Därefter trappas Learnoxsessioner ned i takt med att eleven återgår till ordinarie undervisning. Learnox finns med som stöd både för skolan och eleven under övergången.

Resultat: Eleven upplever en naturlig återgång till ordinarie undervisning.

Torvid Hafström berättar om hur Återskolningmetoden används av Learnox.​
Ladda ner Återskolningsmodellen (PDF)

Learnoxtrappan

Learnoxtrappan är ett verktyg vi använder för att utforma åtgärder och anpassningar för varje elevs unika behov. Learnoxtrappan är ett sätt för skolor att visualisera en elevs frånvarosituation i olika steg. Tillsammans med en tydlig ansvarsfördelning och ett ramverk för kontinuerlig utvärdering och uppföljning lägger Learnoxtrappan grunden för arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan.

På Skolforum 2016 höll Learnox ett seminarium om hur vi hjälper hemmasittare tillbaka till skolan.

Under seminariet berättade Taylan Brännström, om hur Learnoxtrappan används för att skräddarsy åtgärder och anpassningar till varje elevs unika behov. Vilka konkreta insatser kan skolan göra redan idag och vilken hjälp finns att få.

Individuellt program

Efter kartläggningen tar vi fram ett individuellt elevprogram tillsammans med uppdragsgivaren. Learnox kan vara en del i ett åtgärdsprogram, förbereda en elev med långvarig frånvaro för att återgå till skolan eller överbrygga byte av skola. Vi utgår ofta från intressebaserad skolträning för att eleven ska känna större motivation för skolarbetet. Vanligtvis rekommenderar vi en session om dagen för att hjälpa eleven att skapa rutiner i sin vardag, men antalet sessioner kan variera mellan 3 till 10 i veckan.

Kartläggning & Analys

Learnoxtrappan ger lärare, spec.pedagoger och föräldrar ett systematiskt verktyg för att kartlägga och utvärdera en elevs frånvarosituation. Elever med hög frånvaro är inte en homogen grupp, anledningarna och lösningarna skiljer sig från elev till elev. Learnoxtrappans kartläggning & analys lägger en grund för att skapa ett åtgärdsprogram anpassat efter elevens behov.

Bedömning & planering

Baserat på kartläggningen av nuläget underlättar Learnoxtrappan arbetet med bedömning och planering. Learnoxtrappan ger konkreta förslag på åtgärder och anpassningar som är lämpade för olika situationer. I kompendiet finns verktyg för att bygga vidare på kartläggningen till ett komplett åtgärdsprogram. Det kan också användas som bilaga i ett befintligt åtgärdsprogram.

Genomförande

För att arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan ska vara framgångsrikt behövs en tydlig plan över vad som ska göras. Alla de parter som på olika sätt är engagerade måste samarbeta för att tillsammans skapa bra förutsättningar för eleven. Learnoxtrappan hjälper till att skapa en tydlighet för vad som ska göras och vem som gör vad. Det innebär bland annat tydliga ansvarsfördelningar och kommunikationsvägar.

Uppföljning

Ett aktivt och systematiskt uppföljningsarbete är centralt för alla som arbetar med elever med långvarig frånvaro. Vårt kompendium kan användas som dokumentation för uppföljning och utvärdering för att kontinuerligt kunna anpassa åtgärderna till nästa steg. Genom långsiktigt arbete skapas förutsättningar för att hjälpa även de som har det allra svårast att komma tillbaka till en fungerande skolgång.

Utgångspunkten i alla faser är att få tillbaka eleven till en normal närvaro i skolan för att sedan börja arbeta mot de nationella målen i läroplanen. Systematiken innebär att se till att faserna bildar en fungerande helhet. Varje fas är beroende av den förra och påverkar den senare.

Ladda ner Learnoxtrappan (PDF)