Learnoxtrappan

Learnoxtrappan är ett verktyg vi använder för att utforma åtgärder och anpassningar för varje elevs unika behov. Learnoxtrappan är ett sätt för skolor att visualisera en elevs frånvarosituation i olika steg. Tillsammans med en tydlig ansvarsfördelning och ett ramverk för kontinuerlig utvärdering och uppföljning lägger Learnoxtrappan grunden för arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan.

Skolforum 2016 höll Learnox ett seminarium om hur vi hjälper hemmasittare tillbaka till skolan.

Under seminariet berättade  Taylan Brännström, om hur Learnoxtrappan används för att skräddarsy åtgärder och anpassningar till varje elevs unika behov. Vilka konkreta insatser kan skolan göra redan idag och vilken hjälp finns att få.

Individuellt program

Efter kartläggningen tar vi fram ett individuellt elevprogram tillsammans med uppdragsgivaren. Learnox kan vara en del i ett åtgärdsprogram, förbereda en elev med långvarig frånvaro för att återgå till skolan eller överbrygga byte av skola. Vi utgår ofta från intressebaserad undervisning för att eleven ska känna större motivation för skolarbetet. Vanligtvis rekommenderar vi en lektion om dagen för att hjälpa eleven att skapa rutiner i sin vardag, men antalet lektioner varierar mellan 3 till 10 i veckan.

Learnoxtrappan ger lärare, spec.pedagoger och föräldrar ett systematiskt verktyg för att kartlägga och utvärdera en elevs frånvarosituation. Elever med hög frånvaro är inte en homogen grupp, anledningarna och lösningarna skiljer sig från elev till elev. Learnoxtrappans kartläggning & analys lägger en grund för att skapa ett åtgärdsprogram anpassat efter elevens behov.

Baserat på kartläggningen av nuläget underlättar Learnoxtrappan arbetet med bedömning och planering. Learnoxtrappan ger konkreta förslag på åtgärder och anpassningar som är lämpade för olika situationer. I kompendiet finns verktyg för att bygga vidare på kartläggningen till ett komplett åtgärdsprogram. Det kan också användas som bilaga i ett befintligt åtgärdsprogram.

För att arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan ska vara framgångsrikt behövs en tydlig plan över vad som ska göras. Alla de parter som på olika sätt är engagerade måste samarbeta för att tillsammans skapa bra förutsättningar för eleven. Learnoxtrappan hjälper till att skapa en tydlighet för vad som ska göras och vem som gör vad. Det innebär bland annat tydliga ansvarsfördelningar och kommunikationsvägar.

Ett aktivt och systematiskt uppföljningsarbete är centralt för alla som arbetar med elever med långvarig frånvaro. Vårt kompendium kan användas som dokumentation för uppföljning och utvärdering för att kontinuerligt kunna anpassa åtgärderna till nästa steg. Genom långsiktigt arbete skapas förutsättningar för att hjälpa även de som har det allra svårast att komma tillbaka till en fungerande skolgång.

Utgångspunkten i alla faser är att få tillbaka eleven till en normal närvaro i skolan för att sedan börja arbeta mot de nationella målen i läroplanen. Systematiken innebär att se till att faserna bildar en fungerande helhet. Varje fas är beroende av den förra och påverkar den senare.

En bra start på terminen

En bra start på terminen För många elever är övergångar i skolan en svår utmaning som ofta är kopplat med stress och ångest. Övergångarna kan handla om byte från en
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap

Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap Långvarig frånvaro från skolan och bristen på en meningsfull vardag kan på sikt leda till stora sociala problem för den drabbade eleven. Skolan ska för
Läs mer

Pressmeddelande

2020-04-03 PRESSMEDDELANDE Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor behåller klassrumskänslan med Learnox LiveStream Nu ökar trycket på landets skolor att snabbt ta fram lösningar för en effektiv distansundervisning. Två aktörer som funnit
Läs mer

Nedlanddningar: