Vi får hemmasittare tillbaka till skolan!

Learnox erbjuder en-till-en lektioner via internet för hemmasittare. Elev och lärare ser och hör varandra under hela lektionen där de med specialpedagogiska verktyg arbetar för att få eleven att komma tillbaka till skolan. Resultatet blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor. Målet är att eleven ska återgå till ordinarie undervisning. Under processen ges råd och stöd till skola och föräldrar för att främja elevens återgång till skolan.

Så får vi hemmasittare tillbaka till skolan

Intresseanmälan

 • Skola, kommun, BUP eller socialtjänst kontaktar Learnox om elev som har långvarig ogitlig frånvaro.

  Kartläggning

 • Learnox utarbetar tillsammans med elevens rektor, specialpedagog och föräldrar en plan. Målet är att eleven ska återgå till ordinarie undervisning.

  Lektioner

 • Learnox sätter in distansundervisning till hemmet. Undervisningen sker en-till-en över internet. Elev och lärare ser och hör varandra under hela lektionen.

  Uppföljning

 • Efter varje lektion skrivs en lektionsrapport som automatiskt går ut till de ansvariga. Lektionsrapporten kan användas som betygsunderlag

  Tillbaka till skolan

 • När elevens självförtroende stärkts och insikten “jag kan” infinner sig lotsas eleven tillbaka till skolan med färre kunskapsluckor och med betygsunderlag

Learnoxtrappan

Learnoxtrappan är ett verktyg vi använder oss av för att utforma åtgärder och anpassningar för varje elevs unika behov. Learnoxtrappan är ett sätt för oss och skolor att visualisera en elevs frånvarosituation i olika steg. Tillsammans med en tydlig ansvarsfördelning och ett ramverk för kontinuerlig utvärdering och uppföljning lägger trappan grunden för arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan.

Learnoxtrappan

Vad är en hemmasittare?

En hemmasittare är en elev som av olika skäl valt bort skolan. Hemmasittare utgör inte en homogen grupp. De stannar hemma av olika anledningar och deras beteende och personligheter skiljer sig åt. Det finns ingen enkel förklaring till att långvarig ogiltig frånvaro uppstår. I vissa fall har hemmasittaren en diagnostiserad funktionsnedsättning. Att bli hemmasittare är någon som kan drabba alla barn och ungdomar oberoende av socioekonomisk bakgrund.


Så här fungerar det.

Elev och pedagog, arbetar tillsammans i realtid precis som i skolan. Skillnaden är att eleven är där eleven vill vara, med den pedagog som passar eleven bäst. Elev och lärare kopplas upp på Learnox plattform där undervisningen bedrivs. Feedback ges i samförstånd och det finns ett tydligt belöningssystem kopplat till varje tillfälle. Varje lektionstillfälle avslutas med att pedagogen och eleven gemensamt gör en lektionsrapport som kan användas i utvärderingen.


Responsive image

Planering. Tillsammans sätter vi tydliga mål.

Lektionerna planeras i samförstånd med elevens klasslärare. Eleven och Learnoxpedagogen sätter tydliga delmål och visualiserar undervisningen med planeringsverktyget. Learnox planeringsvektyg tydliggör elevens pedagogiska behov. Learnox lägger upp hela planeringen med Lgr.11 som utgångspunkt.


Responsive image

Lektion. En kombination av studieteknik och motivation.

Genom att elev och pedagog ser och hör varandra så möjliggörs undervisning i alla teoretiska ämnen. Lektionen varar vanligtvis 40 minuter. Pedagog och elev har till sitt förfogande en multiboard och många andra pedagogiska verktyg när de löser uppgifter, har genomgångar eller bara pluggar.


Responsive image

Utvärdering. Lektionsrapport efter varje lektion.

När lektionen går mot sitt slut är det dags för lektionsrapporten. Den fyller pedagogen i tillsammans med eleven. Pedagogen har då möjligheten att direkt ge feedback till eleven. Lektionsrapporten mailas sedan automatiskt ut till de ansvariga i nätverket, till exempel läraren på skolan. Det finns ett tydligt belöningssystem kopplat till varje tillfälle.


“Det är lätt att känna sig hopplös när det kommer till hemmasittare”

Rektor och specialpedagog på Birkaskolan berättar om hur de hjälpt en elev att komma tillbaka till skolan efter två år i hemmet

“Jag tror att mycket handlar om att hans självförtroende också har stärkts, inte bara kunskapsmässigt.”

Linaskolans specialpedagog Evy Matei-Sirra berättar om en elev som haft en lektion i veckan med Learnox. Under tiden har han gått från att inte nå kunskapskraven till att få pris för sina studieresultat.

“Han satt i skolan och försökte och försökte, men det gick inte in. Skulle de läsa en enkel text såg man hur paniken växte fram.”

Cecilia är mamma till en av våra elever. När hennes son började hos oss hade han inte varit i skolan på flera år. Nu har han tre lektioner varje dag, med siktet inställt på gymnasiet.


Var än du befinner dig. Så finns Learnox.

Hjälp att komma ihåg

Våra elever får en påminnelse före varje lektion, både via mejl och sms.

Alla ämnen enligt läroplanen

Learnox erbjuder lektioner i alla teoretiska ämnen och våra lärare utgår alltid från läroplanen.

Rapport efter varje lektion

Lektionsrapporten fylls i gemensamt av lärare och elev. Den skickas sen ut till de som vill följa elevens utveckling.

Inga tekniska hinder

Learnox fungerar på alla sorters datorer och mobila enheter.

Vi anpassar oss efter behov

Hur många lektioner en elev ska ha, och i vilka ämnen, bestämmer ni.

Beprövad metod

Bakom varje lektion ligger 16 års erfarenhet av att arbeta med särskilda behov på Vintertullsskolan.

Nya pedagogiska möjligheter

När vi började utveckla Learnox var målet att allt det vi är vana att göra i klassrum skulle fungera via datorn. Men när vi väl hade en fungerande whiteboard, skrivhäfte, rutat papper och miniräknare insåg vi att vi bara hade börjat upptäcka vad som var möjligt. Med datorn kan det onödigt svåra göras enkelt. Strukturen blir tydligare och feedbacken mer konkret. Och ju mer vi undervisar med Learnox, desto smartare lösningar kommer vi på. Vi är långt ifrån klara.


Missa aldrig en lektion. Påminnelse via mejl och sms.

Alla kan behöva hjälp att komma ihåg det man skall göra. Därför påminner Learnox eleven med både mail och sms. Påminnelsen skickas också till föräldrar och andra i elevens nätverk, vilka hjälper eleven att komma ihåg.

Learnox.
Ett konkret redskap i åtgärdsprogrammet.

Arbetet med åtgärdsprogram kan ses som en process av planering, utveckling, uppföljning och utvärdering. Learnox kan vara ett stöd i en del av denna process genom punktinsatta lektioner och uppföljning.

Exempel på Åtgärdsprogram (PDF)

Särskilda behov. Särskilt stöd.

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (exempelvis ADHD/ADD/Asperger) kräver ofta större tålamod och pedagogiska verktyg samt hög kunskap hos läraren för att eleven skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Learnox har en rak och konkret beprövad pedagogik som möter varje elev utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Metoden har visat sig mycket framgångsrik. En elev som inte klarar mer än 5 minuter i vanlig klassituation deltar ofta i lektioner fullt ut när Learnoxplattformen används.

Så här arbetar vi

Det kom ett brev…


Från: Mamma till elev som av olika andledningar inte kan gå i skolan.


Till: Learnox


Med Learnox har min sons liv förbättrats oerhört.

Efter fyra år av misslyckade försök att få skäddarsydd undervisning kom Learnox in i bilden. Med skolundervisning hemifrån via datorn fick min son äntligen en skolgång som var anpassad efter hans behov.

Ni på Learnox är väldigt lyhörda och omsorgsfulla i er kommunikation kring min son och hans behov. Och ni har verkligen förmåga att anpassa undervisningen efter hans intresse och förmåga. Det märks hur han stimuleras av den sociala kontakten med era underbara lärare.

Hela ert bemötande är proffsigt och omhändertagande.

Ni förgyller både mitt och min sons liv.

sen kom det ett till..

Vintertullsskolan.

Learnox ägs av Vintertullsskolan, en 7-9 Grundskola, som under 16 år uteslutande ägnat sig åt elever i behov av extraordinärt stöd. Eleverna har ofta haft stora svårigheter att tillgodogöra sig undervisning i en vanlig grundskola p.g.a. orsaker så som bl.a. ADHD, ADD, Aspergers syndrom och mobbing. Vi har en bred erfarenhet av att vända elever som blivit så kallade hemmasittare eller lektionsvägrare.

Kontakta oss Elevfilm En dag på Vintertullsskolan SR

LVS-stödteam för hemmasittare
”Ett samarbete mellan Learnox och Vintertullsskolan”

LVS-stödteam vänder sig till elever med långvarig ogiltig frånvaro. Stödteamet svarar för att ge eleven erforderligt stöd och undervisning under den period eleven är frånvarande från hemskolan.

Läs mer om Lvs-teamet

Är du intresserad av lektioner?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Tack för ditt meddelande!
Meddelandet kunde inte skickas. Var vänlig maila oss.

VD samt presskontakt

Utbildningsfrågor

Kommunikatör

Stefan Permander
stefan@learnox.se

Expedition