Återskolningsprogrammet

Genom sessioner en-till-en online med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola, kommun och vårdnadshavare för att få hemmasittande elever tillbaka till skola. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, skapar rutin, ökar självförtroendet, återfår lusten att lära och fyller kunskapsluckor. Allt detta sammantaget minskar tröskeln för återgång till skola.

Insatsen

Vad vi gör

 • Learnox förebygger och åtgärdar skolfrånvaro
 • Våra kunder är skolor och kommuner i hela landet
 • Learnox är inte en skola, resursskola eller särskola
 • Learnox är inte distans- eller fjärrundervisning

Återskolningsprogrammet är

 • En del av insatsen vid problematisk skolfrånvaro
 • Insats online för trygg återgång till någon form av skola
 • Lyfter eleven med individanpassad formativ skolträning

Målsättning med insatsen

 • Bryta elevens isolering
 • Stärka elevens självkänsla och självförtroende
 • Skapa struktur i vardagen
 • Återfå lusten att lära
 • Fylla kunskapsluckor
 • Överlämning till någon form av skola

Nedan beskrivs stegen och kortfattat delarna i vår process mot en lyckad återskolning. Vi vet att samarbetet kring eleven är en avgörande framgångsfaktor. Därför lägger vi stor vikt vid kommunikation, delaktighet och att alla parter känner sig väl informerade i alla steg.  

Kartläggning

 • Informationsinsamling: samtal med uppdragsgivare (kommun/rektor), skola, vårdnadshavare och andra inblandade aktörer 
 • Av elevens sociala förmågor, styrkor samt intressen 
 • Nulägesbeskrivning inklusive nuvarande frånvarosituation i förhållande till Learnoxtrappan

Analys

 • Tidigare insatser 
 • Elevens kunskapsnivå
 • Individanpassat Learnoxprogram

Skolträning

 • Individanpassad en-till-en skolträning online
 • Trygg formativ lärmiljö med tydliga instruktioner
 • Learnoxlärare är vana att arbeta med specialpedagogiska anpassningar för olika typer av inlärningssvårigheter och/eller NPF/funktionsvariationer

Kommunikation

 • Kontinuerlig kommunikation med samtliga aktörer kring eleven; kommun, skola och vårdnadshavare
 • Fortlöpande återkoppling av elevens framgångsfaktorer samt utvecklingsområden
 • Feedback till överenskomna aktörer efter varje session; Lektionsrapporter

Dokumentation

 • Kontinuerlig dokumentation av åtgärder/insatser
 • Sammanställning av sessioner och nulägesrapport
 • Underlag för kunskapsbedömning

Utvärdering

 • Löpande avstämningssamtal med beställare
 • Rekommendationer för användning i förnyat åtgärdsprogram på skolan.
 • Skriftlig utvärdering av återskolningsinsatsen

Överlämning

 • Naturlig stegvis övergång till skolmiljö
 • Underlag och rapporter inför överlämning
 • Rekommendationer till mottagande skolenhet