Återskolningsprogrammet

Genom lektioner en-till-en online med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola, kommun och vårdnadshavare för att få hemmasittande elever tillbaka till skola. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, skapar rutin, ökar självförtroendet, återfår lusten att lära och fyller kunskapsluckor. Allt detta sammantaget minskar tröskeln för återgång till skola.

Insatsen

Vad vi gör

 • Learnox förebygger och åtgärdar skolfrånvaro
 • Våra kunder är skolor och kommuner i hela landet
 • Learnox är inte en skola, resursskola eller särskola
 • Learnox är inte distans- eller fjärrundervisning istället för skola

Återskolningsprogrammet

 • En del av insatsen vid problematisk skolfrånvaro
 • Insats online för trygg återgång till någon form av skola
 • Lyfter eleven med individanpassad formativ undervisning

Målsättning med insatsen

 • Bryta elevens isolering
 • Stärka elevens självkänsla och självförtroende
 • Återvinna elevens förtroende
 • Skapa struktur i vardagen
 • Återfå lusten att lära
 • Fylla kunskapsluckor
 • Överlämning till någon form av skola

Kartläggning

 • Informationsinsamling: samtal med uppdragsgivare (kommun/rektor), skola, vårdnadshavare och ev andra inblandade aktörer 
 • Elevens sociala förmågor, styrkor samt intressen 
 • Nulägesbeskrivning inklusive nuvarande frånvarosituation i förhållande till Learnoxtrappan

Analys

 • Tidigare insatser 
 • Elevens kunskapsnivå
 • Individanpassat Learnoxprogram

Undervisning

 • Individanpassad en-till-en undervisning online
 • Trygg formativ lärmiljö med tydliga instruktioner
 • Learnoxlärare vana att arbeta med specialpedagogiska anpassningar för olika typer av inlärningssvårigheter och/eller NPF/funktionsvariationer

Kommunikation

 • Kontinuerlig kommunikation med samtliga aktörer kring eleven; kommun. skola, vårdnadshavare
 • Fortlöpande feedback om elevens framgångsfaktorer samt utvecklingsområden
 • Feedback till överenskomna aktörer efter varje lektion; Lektionsrapporter

Dokumentation

 • Kontinuerlig dokumentation av åtgärder/insatser
 • Sammanställning av lektionsrapporter och status
 • Underlag för betygsättning

Utvärdering

 • Skriftlig utvärdering av återskolningsinsatsen
 • Utvärdering och förnyelse av åtgärdsprogram och rekommendationer till förnyat åtgärdsprogram
 • Löpande avstämningssamtal med beställare

Överlämning

 • Naturlig stegvis övergång till skolmiljö
 • Information och stöd vid mottagande
 • Rekommendationer till mottagande skolenhet