Learnox personuppgiftsbehandling

Inledning

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Personuppgift kan till exempel vara namn, bild samt andra identifikatorer som medför att det går att identifiera dig.

Hur behandlar Learnox dina personuppgifter?

De elever som finns inom Learnox verksamhet registreras i de digitala system som skolan använder sig av. Dessa digitala system har de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter för otillåten åtkomst. Endast de personer inom Learnox som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.

Vilken laglig grund har Learnox för personuppgiftsbehandlingen om du är elev på Learnox?

Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse

Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva fjärrundervisning på distans. Dessa personuppgifter är namn, personnummer, dokumentation kring kunskapsutveckling, dokumentation kring lektioner, språkval och modersmål.

Samtycke

I de fall Learnox behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva fjärrundervisning på distans kommer vi att be eleven eller elevens vårdnadshavare om samtycke. Detta kan till exempel vara om vi kommer fotografera eleven.

Kontakter med din hemkommun/skola

Vi kommer behandla elevens namn, elevens personnummer samt övriga uppgifter som kan innehålla känsliga personuppgifter, i kontakter med elevens hemkommun/skola, så att hemkommunen/skolan kan identifiera eleven.

Vilken laglig grund har Learnox för personuppgiftsbehandlingen om man inte är elev hos Learnox?

Om man inte är elev på Learnox men ansöker till oss så kommer samtliga inlämnade personuppgifter behandlas i vårt antagningssystem.

Genom att ansöka till Learnox samtycker man till att vi behandlar de nödvändiga personuppgifterna för detta ändamål. De personuppgifter vi behandlar är; namn, e-postadress, personnummer och telefonnummer. Om man väljer att återkalla detta samtycke kommer Learnox inte längre kunna behandla personuppgifterna vilket medför att vi avregistrerar uppgifterna hos Learnox. Learnox kommer att skicka viss information och förfrågningar om exempelvis kompletterande uppgifter till den angivna e-postadressen.
Alla elever som varit inskrivna på Learnox kommer vi att fortsätta behandla vissa personuppgifter om även efter dess studietid. Dessa personuppgifter begränsas till namn samt betyg och eventuell annan nödvändig dokumentation.

Personuppgifter/utredningar

Learnox behandlar utredningar som är beställda, upprättade eller inlämnade, medicinska och/eller psykologiska utredningar, förutsatt att dessa utredningar är särskilt nödvändiga för Learnox att känna till för att ge eleven rätt typ av stödundervisning.

Kommer Learnox behandla personuppgifter till något annat?

Learnox kommer endast att behandla personuppgifter för de skäl, och den lagliga grund, de registreras för.

I de fall vi önskar behandla personuppgifterna för något annat ändamål, kommer vi utan undantag att be om ditt frivilliga och informerade samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

Rättelse av felaktiga personuppgifter

Man kan begära att vi rättar en felaktig personuppgift. Denna begäran gör man enklast genom att kontakta oss via e-post gdpr@learnox.se.

Cookies

Learnox samlar in information om ditt besök när du besöker Learnox.se genom en cookie fil. Man behöver inte acceptera att ta emot cookies om man inte vill och man kan närsomhelst stänga av och/eller radera cookies genom att använda verktygen i din webbläsare. Hur man ska gå tillväga beskrivs i varje webbläsares hjälpavsnitt. Tänk på att om man stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis sluta att fungera.

Vilka personuppgifter behandlar vi just om dig?

Man kan begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Skicka denna begäran till gdpr@learnox.se. Learnox kan inte lämna ut uppgifter om någon annan än den registerutdraget gäller, därför förbehåller sig Learnox rätten att efterfråga en bestyrkt kopia av personens legitimation eller att man besöker oss personligen:

Learnox KTH Campus
Teknikringen 35
114 28 Stockholm

Rätt att göra invändningar

Man har rätt att invända mot Learnox behandling av personuppgifter.
Om man invänder mot behandlingen får Learnox endast fortsätta att behandla personuppgifter om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättslig karaktär.