Återskolningsprogrammet

Återskolningsprogrammet är en insats under elevhälsan för att främja återgång till skola efter långvarig skolfrånvaro. Insatsen sätts in på uppdrag av skola eller kommun när andra insatser inte har uppnått resultat. Med erfarna och specialiserade pedagoger arbetar vi för att eleven ska utveckla och träna på de förmågor som underlättar återgång till skola och inkludering i samhället.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar nära skolans elevhälsa, det kommunala närvaroteamet samt hemmet för att gemensamt skapa förutsättningar för ökad närvaro. Under arbetets gång träffar vår specialiserade pedagog eleven regelbundet online. Syftet är att bryta elevens isolering genom skolsociala övningar och aktiviteter. Genom kontinuerlig kontakt och målinriktat skolsocialt arbete hjälper vi eleven att etablera struktur i vardagen och återfå självkänsla, självförtroende och lusten att lära.

Målsättningen är alltid en återgång till skola och någon form av ordinarie undervisning. Det är viktigt att notera att Learnox inte är distansundervisning, fjärrundervisning eller en online-resursskola, utan en insats inom elevhälsan för att främja närvaro.

Skolsocialt arbete

Learnox skolsociala arbete fångar upp och förbereder eleven för återgång till skola och ordinarie undervisning genom olika övningar och aktiviteter. Varje insats är individanpassad och utformas efter en grundlig kartläggning av elevens unika förutsättningar. Vår specialiserade pedagoger arbetar sedan med eleven för att stärka specifika färdigheter och förmågor för att främja närvaro.

Det skolsociala arbetet inriktas på att förbättra elevens:

 • Sociala samspel
 • Kommunikation
 • Självförtroende
 • Självkänsla
 • Rutiner
 • Planeringsförmåga
 • Självständighet

Samverkan

Learnox fungerar som en neutral part och syftar till att skapa och utveckla samverkan mellan skola, kommun och hem för elevens bästa. Vi har omfattande erfarenhet av att lösa situationer där missförstånd eller konflikter har hindrat eleven från att få rätt stöd. Genom dagliga rapporter om vår insats får alla parter en gemensam förståelse för var eleven befinner sig i processen mot återgång till skolan.

Vi är tillgängliga för råd och stöd genom hela insatsen, för såväl skola som kommun och hem. Tillsammans arbetar vi för elevens bästa!

Insatsen

Processen för en framgångsrik återgång till skolnärvaro och inkludering i samhället bygger på vårt ramverk med 7 delar. Även om varje insats är unik säkerställer vår beprövade process en insats av hög kvalitet med fokus på samverkan och kommunikation. Genom att utnyttja den kompetens och kunskap som redan finns i elevens nätverk, kan Learnox på bästa sätt främja elevens återgång till skolan och inkludering i samhället.

Kartläggning

 • Uppdragsgivaren beskriver elevens situation och vilka utmaningar skola och kommun har. 
 • Learnox koordinator kontaktar elevens vårdnadshavare för att ta del av hemmets upplevelse av frånvaron samt elevens intressen, styrkor, utmaningar och rutiner. 
 • Andra aktörer som har kontakt med eleven kan även ingå som en del av kartläggningen.

Analys

 • En analys görs av tidigare insatser, vad som har fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. 
 • Skolans och hemmets syn på frånvaron analyseras och skapar en samlad grund och utgångspunkt. 
 • Utifrån insamlat material utformas insatsen och Learnox pedagog skapar en unik intressebaserad plan för återgång till skola.

Skolträning

 • Learnox specialiserade pedagog arbetar regelbundet med skolsocialt arbete online tillsammans med eleven.
 • Elevens självförtroende, självkänsla och lust att lära stärks.
 • Learnox arbetar för att utveckla och stärka förmågor som främjar återgång till skola.

Samverkan

 • Learnox pedagog delar sessionsrapporter efter varje session med eleven
 • Regelbunden kontakt med uppdragsgivaren, skola och kommun, för att skolnärmande steg ska kunna förberedas.
 • Regelbunden kontakt med vårdnadshavare för att främja elevens utveckling och skolnärmande

Dokumentation

 • Dokumentation av varje genomförd session. 
 • Terminsrapport av elevens skolsociala utveckling
 • Överlämningsrapport för att främja en god start på återgång till skola.

Utvärdering

 • Eleven är delaktig i regelbunden utvärdering av Learnoxinsatsen.
 • Learnox utvärderar och justerar löpande insatsen utifrån uppnådda resultat.
 • Learnox erbjuder framtagande av underlag för pedagogisk utredning eller skyndsam utredning vid problematisk skolfrånvaro.

Återgång

 • Överlämning tillbaka till ordinarie undervisning pågår successivt med stöd av Learnox.
 • Learnox stöttar mottagande skola med råd och stöd utifrån elevens utmaningar och utveckling.
 • Eleven blir successivt förberedd inför återgången som ofta sker genom en blandning och synergi av Learnox skolsociala arbete och närvaro i skolundervisning.