Information till vårdnadshavare

Learnox särskilt stöd är en tjänst som vänder sig till skolor och kommuner i hela Sverige med målet att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan. Eftersom det finns många anledningar till varför någon hamnar i långvarig frånvaro från skolan måste stödet anpassas efter varje elev. Learnox arbetar därför tillsammans med elevens skola, vårdnadshavare och andra inkopplade för att på bästa sätt hjälpa eleven tillbaka till skolan.

Kärnan i Learnox Särskilt Stöd är lektioner online via vår lektionsplattform. Vi arbetar intressebaserat och med individanpassade kursplaner. Målet är att bygga självförtroende, återväcka lust att lära och stärka elevens ämneskunskaper för att hjälpa till med övergången tillbaka till skolan. Våra lärare har stor erfarenhet av särskilt stöd och extra anpassningar och formar undervisningen efter varje elevs unika behov.

Learnox är inte en distansundervisningsskola eller fjärrundervisningsskola, utan en tjänst för skolor och kommuner med målet är att hjälpa eleven tillbaka till klassrummet.
 

Så gör du för att komma igång med Learnox

  1. Skola eller hemmet kontaktar Learnox angående elev med långvarig frånvaro.
  2. Rektor bokar en kostnadsfri testlektion för eleven.
  3. Learnox genomför testlektionen.
  4. Learnox utarbetar tillsammans med skola och hemmet en plan för eleven. Denna plan innefattar ämnen, innehåll, kunskapsnivå samt antal lektioner.
  5. Learnoxlektioner påbörjas.
Bilden visar hur en lektion i Learnoxplatformen ser ut.

Råd och stöd

Alla barn har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Vissa elever behöver mer stöd för att ta till sig utbildningen än andra. För att få stöd är det först och främst till din skola som du som vårdnadshavare ska vända dig. Finns det ett större stödbehov än enbart pedagogiska insatser kan du ta kontakt med din kommun.

Autism och skolfrånvaro

Barn med en autismspektrumdiagnos är en grupp som är överrepresenterade bland Learnox elever med problematisk skolfrånvaro. Därför samarbetar vi med Autism- och Aspergerföreningen
Läs mer

Frånvarons orsaker

Hemmasittare är inte en homogen grupp utan orsakerna till frånvaron skiljer sig åt från elev till elev. Forskningen visar att det är en komplex sammansättning av individuella faktorer, skola och
Läs mer

Att vara förälder till en hemmasittare

På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att vi är EN del av kugghjulet. På samma sätt ser vi utfallet, redan när de första
Läs mer

NPF kopplad till omfattande frånvaro

Elever med NPF har många gånger haft en period av frånvaro från skolan. När skolan brister i kunskap och förståelse och när eleven inte får det stöd den behöver kan
Läs mer