Information för vårdnadshavare

Vi vet att det finns många anledningar till att en elev kan bli helt frånvarande från skolan under mycket lång tid, en s.k. hemmasittare. 

Learnox hjälper skolor och kommuner i hela Sverige i arbetet med att vända problematisk långvarig skolfrånvaro. Vi gör det genom konkreta individanpassade insatser för hemmasittande elever.  

Återskolningsprogrammet är efter vår kartläggning individuellt anpassat efter elevens behov och sker en-till-en online med Learnox behöriga lärare. Learnoxlärarna är specialiserade på denna typ av problematik. 

Många av våra elever har en eller flera funktionsvariationer, så som t.ex. Autism och ADHD/ADD,  som gör skolgång och återgången till skola extra utmanande. Särskilt när den problematiska skolfrånvaron har pågått i flera månader/år har inte sällan symptom som ångest, oro och depression tillkommit eller förvärrats. Ofta har både skola och vårdnadshavare en känsla av att ha “provat allt”. 

Målsättningen med insatsen är att tillsammans med kommun, skola, vårdnadshavare och andra inkopplade aktörer lägga grunden för att eleven ska kunna återgå till en fungerande skolgång. 

Learnox återskolningsprogram är inte en långsiktig fjärr- eller distansundervisning eller alternativ till skola, utan målet är en återgång till någon form av ordinarie skolgång. Om än på elevens villkor och kanske till en annan eller nästa skolform.

Det är alltid kommun eller skola som beställer insatsen och rektor som beslutar om insats, men vårdnadshavare kan göra en intresseanmälan hos oss, varpå vi kontaktar skolan förutsatt att vi bedömer att Learnox återskolningsprogram skulle kunna vara rätt insats för eleven. 

Testsession för en elev är alltid kostnads- och bindningsfri.

Återskolningsprogrammet

Genom en-till-en lektioner online med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola, kommun och vårdnadshavare för att få hemmasittande elever tillbaka till skola. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, skapar rutin, ökar självförtroendet, återfår lusten att lära och fyller kunskapsluckor. Allt detta sammantaget minskar tröskeln för återgång till skola. Här läser du mer om återskolningsprogrammet

Nu finns möjligheten för vårdnadshavare att ansöka direkt till Learnox återskolningsprogram. Vi har kontinuerlig antagning under hela terminen och tar emot elever från alla skolor i hela Sverige.

Råd och stöd

Alla barn har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Vissa elever behöver mer stöd för att ta till sig utbildningen än andra. För att få stöd är det först och främst till din skola som du som vårdnadshavare ska vända dig. Finns det ett större stödbehov än enbart pedagogiska insatser kan du ta kontakt med din kommun.

Mer för vårdnadshavare

Vi har sammanställt en lista med information till vårdnadshavare som vill veta mer om vilket stöd som finns att tillgå och vart du kan vända dig.