Vi har över 20 års erfarenhet av att undervisa och motivera elever

Det har vi fått genom att driva resursskola sedan 1998.

Vintertullsskolan är en resursskola helt uppbyggd för elever med skolsvårigheter och behov av extraordinära stödåtgärder. Den följer grundskolans läroplan och erbjuder en skolgång som möter elevernas särskilda behov i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet. Därifrån har vi på Learnox lärt oss vilka krav som ställs på en-till-en undervisning anpassad efter elevens individuella behov.

För tio år sedan såg vi behovet av att kunna genomföra undervisningen på distans för elever som av olika anledningar inte förmådde ta till sig kunskap i ordinarie skolmiljö. Där började resan med att utveckla en innovativ undervisningsplattform för kunskapsöverföring online som idag kan anpassas till funktionsvariationer, skolämnen, kunskapsnivåer, olika kommunikationssätt och språk.

Idag hjälper dotterföretaget Learnox skolor och kommuner i hela Sverige i arbetet med att vända problematisk långvarig skolfrånvaro. Vi gör det genom konkreta individanpassade insatser för hemmasittande elever, s.k. hemmasittare. 

Målsättningen med Learnox återskolningsprogram är att tillsammans med kommun, skola, vårdnadshavare och andra inkopplade aktörer lägga grunden för att eleven ska kunna återgå till en fungerande skolgång. Vi erbjuder också skolhandledning och coaching för att förebygga och främja närvaro. 

Forskning & Utveckling

På Learnox utvecklar vi även framtidens skola! Vi arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling inom teknik och pedagogik. Vi tror att alla med rätt verktyg och hjälp har möjlighet att utvecklas och nå sina mål oavsett kunskapsnivå eller förutsättningar. Med ny teknik skapar vi nya pedagogiska möjligheter, individanpassad undervisning och verktyg som tillåter lärare att vara lärare istället för att arbeta med dokumentation.

Learnox fjärrundervisning

Vi utvecklar just nu ett virtuellt klassrum som möjliggör fjärrundervisning i helklass oavsett ämne och årskurs. Med Learnox fjärrundervisning vill vi minska effekterna av lärarbristen, skapa en mindre segregerad skola och minimera lärarnas administrationsarbete. 

Vår fjärrundervisningsplattform ger läraren möjlighet att bedriva lektioner i helklass online. Läraren kan följa och stödja elevernas utveckling och i realtid anpassa undervisningen per elev eller grupp inom gruppen. Det går att uppmärksamma frågor, ge förtydliganden samt ge löpande återkoppling, på individ och gruppnivå.

Skolans utmaningar

Learnox fjärrundervisning är framtagen för att möta dagens största utmaningar inom skolan. Utbildning fyller en viktig roll både för samhället i stort, men framför allt för individen. För att tillåta varje enskild elev att nå sina mål måste skolan få tillgång till effektiva lösningar på några av skolans svåra utmaningar: lärarbrist, de svaga skolresultaten och en ökad segregation.

Lärarbrist

Idag saknas det över 60 000 lärare i Sverige samtidigt som landets lärarhögskolor examinerar för få för att vända utvecklingen under överskådlig framtid. Dagens lärare arbetar under mycket hög arbetsbelastning till följd av yrkets många sidouppdrag. Dokumentation, bedömning och uppföljning tar upp så pass stor del av arbetsdagen att planeringen och genomförandet av undervisningen blir lidande. En modern fjärrundervisningsplattform tillgängliggör lärare genom minskad restid, effektiv administration och möjlighet för smarta upplägg och schemaläggning.

Segregation

Social och geografisk segregation innebär att skolan idag inte alltid erbjuder likvärdig kvalité för alla. Fjärrundervisning kan användas som ett verktyg för att binda ihop olika skolor genom att skapa gemensamma virtuella klasser, eller för att möjliggöra för lärare att undervisa elever från andra sidan landet. Med Learnox fjärrundervisning finns rätt lärare på rätt plats och eleven erbjuds bästa möjliga undervisning oavsett var i landet skolan finns.

Torvid Hafström, VD Learnox – Vägen tillbaka till skolan efter flera år som hemmasittare

Learnox tar debatten

Utbildning är viktigt och därför tar vi varje chans som ges att driva debatten för en bättre skola åt alla. Under många år har vi haft egen monter i Almedalen för att träffa politiker, kommuner och skolledare. Vi föreläser också för studenter för att öka kunskapen bland blivande lärare om hur man kan hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan. Dessutom har vi blivit inbjudna till Sveriges Riksdag och Harvard University för att dela med oss av vår kunskap.

Huvudkontoret

Torvid Hafström
Grundare/VD
08 – 23 17 11
torvid.hafstrom@learnox.se

Taylan Brännström
CTO
taylan.brannstrom@learnox.se

Susann Hillbäck
Verksamhetsansvarig
08 – 23 17 11
susann.hillback@learnox.se