Learnox återskolningsprogram erbjuder skolor och kommuner en konkret åtgärd för elever som av olika skäl inte går i skolan

Genom lektioner över internet en-till-en med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola och kommun för att få hemmasittare tillbaka till skolan. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor.

Learnox undervisningstjänst erbjuder skolor och kommuner en konkret åtgärd för elever som av olika skäl inte går i skolan. Vi genomför en utredning av elevens frånvarosituation och tar fram en anpassad kursplan efter elevens förutsättningar. Undervisning sker online med Learnox erfarna lärare och eleven kan befinnas sig hemma, i skolan eller på en annan lämplig plats beroende på elevens behov. Lektionerna är specialpedagogiskt anpassade och våra lärare har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av inlärningssvårigheter och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Utredning & kartläggning

Vid ett nytt åtgärdsprogram med en ny elev genomför Learnox en genomgående utredning för att kartlägga elevens förutsättningar. Det finns många skäl till varför en elev kan ha hög frånvaro, och åtgärderna måste anpassas efter varje elevs unika behov. Kartläggningen undersöker bland annat kunskapsnivå, intresseområden och sociala faktorer som ligger bakom frånvaron för att på bästa sätt kunna anpassa undervisningen.

Individuellt program

Efter kartläggningen tar vi fram ett individuellt elevprogram tillsammans med uppdragsgivaren. Learnox kan vara en del i ett åtgärdsprogram, förbereda en elev med långvarig frånvaro för att återgå till skolan eller överbrygga byte av skola. Vi utgår ofta från intressebaserad undervisning för att eleven ska känna större motivation för skolarbetet. Vanligtvis rekommenderar vi en lektion om dagen för att hjälpa eleven att skapa rutiner i sin vardag, men antalet lektioner varierar mellan 3 till 10 i veckan.

Lektionerna

Learnox undervisar online en-till-en med behöriga lärare. Våra lärare har stor erfarenhet av specialpedagogiska anpassningar och arbetar intressebaserat och individanpassat. Vi undervisar i alla teoretiska ämnen i grund- och gymnasieskolan, men vanligast är undervisning i kärnämnena svenska, engelska och matematik. För att koppla upp sig mot Learnox digitala klassrum behövs en vanlig dator med webbkamera. Eleven befinner sig hemma eller då det är möjligt i skolan eller t.ex. ett bibliotek.

Uppföljning & Utvärdering

Efter varje lektion skickar vi en rapport till de i elevens nätverk som behöver den. Exempelvis kan specialpedagog, kurator eller mentor på elevens skola på så vis få kontinuerlig information om hur arbetet går. Vi skickar även en lektionsrapport till elevens vårdnadshavare och har kontinuerlig kontakt med hemmet. Under terminen har vi löpande avstämningssamtal med ansvarig kontaktperson på skolan/kommunen och gör anpassningar i åtgärdsprogrammet efter behov. I slutet av terminen håller vi ett längre utvärderingssamtal och följer upp hur det går för eleven och vilka åtgärder som är lämpliga framöver. Vi finns under hela processen tillgängliga för råd och stöd.

Kontaktpersoner

Susann Hillbäck
Verksamhetsansvarig
susann.hillback@learnox.se

Torvid Hafström
Grundare och VD
torvid.hafstrom@learnox.se

Ett stort grattis till Haninge kommun!

Det är med glädje vi kan konstatera att nästan alla elever som under läsåret 2018/19 mottog insatser via Learnox återvänt till skolan. Att Närvaroteamet i Haninge dessutom är vinnare av
Läs mer

Att vara förälder till en hemmasittare

På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att vi är EN del av kugghjulet. På samma sätt ser vi utfallet, redan när de första
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro

Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer. Orsakerna till frånvaro är komplexa, vilket ställer krav
Läs mer

Cecilia är mamma till en av våra elever. När hennes son började hos oss hade han inte varit i skolan på flera år.

Linaskolans specialpedagog Evy Matei-Sirra berättar om en elev som haft en lektion i veckan med Learnox. 

Tillbaka efter två år som hemmasittare. Rektor och Spec. Ped berättar.