Vanliga frågor

Learnox frågor och svar är en sammanställning av vanliga frågor och svar inom Learnox arbete. Frågorna, som ursprungligen kommer från föräldrar och skolor, är granskade och besvarade av Learnox. 

Vad är Learnox återskolningsprogram?

Learnox återskolningsprogram erbjuder skolor och kommuner en konkret åtgärd för elever som av olika skäl inte går i skolan.

Genom lektioner över internet en-till-en med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola och kommun för att få hemmasittare tillbaka till skolan. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor.

Vilka elever kan få hjälp av Learnox?

Learnox är främst till för elever som har en problematisk skolfrånvaro.
Frånvarosituationen kan variera mellan några procents till att man är borta helt från skolan under en längre tid och är helt isolerad hemma. Eleverna som kan få hjälp av Learnox kan ha olika former av funktionsvariationer som t.ex. Autism och ADHD/ADD mfl.

 • Kom ihåg – det finns alltid möjligheter för eleven
 • Det går alltid att förändra till det bättre

Vem kan beställa Learnox?

På skolan kan rektor eller annan tillsatt av rektor som t.ex. elevhälsan beställa Learnox. Vidare kan ansvarig på kommunen beställa Learnox. Vårdnadshavare kan inte själva beställa Learnox, utan behöver kontakta skola/kommun.

Hur går jag som rektor/huvudman tillväga för att beställa Learnox?

 1. Rektor/kommun kontaktar Learnox angående elev med långvarig frånvaro
 2. Rektor/kommun bokar en kostnadsfri testlektion för eleven
 3. Learnox genomför testlektionen
 4. Rektor/kommun beslutar om att starta insatsen med Learnox
 5. Learnox utarbetar tillsammans med skola och hemmet en plan för eleven, som innefattar skolämnen, innehåll, kunskapsnivå samt antal lektioner.
 6. Learnoxlektionerna påbörjas

Läs mer under https://www.learnox.se/sa-fungerar-det/

Hur går jag som förälder tillväga för att beställa Learnox?

 1. Vårdnadshavare kontaktar sin rektor eller ansvarig på kommunen och ber dem att kontakta Learnox för att få en kostnadsfri testlektion. 
 2. Rektor eller ansvarig på kommun bokar en kostnadsfri testlektion för eleven.
 3. Learnox genomför testlektionen.
 4. Rektor eller ansvarig på kommunen beslutar om att starta insatsen med Learnox.
 5. Learnox utarbetar tillsammans med skola och hemmet en plan för eleven, som innefattar skolämnen, innehåll, kunskapsnivå samt antal lektioner.
 6. Learnoxlektionerna påbörjas.

Om du tror att Learnox skulle passa för ditt barn så kan du vända dig till din skola och/eller hemkommun. 

Be rektor och/eller ansvarig på kommunen att kontakta oss på 08-23 17 11 eller mejla till info@learnox.se. Då kan vi ge mer information eller gratis rådgivning. 

Det är alltid rektor eller ansvarig på kommunen som beslutar om att sätta in Learnox som en åtgärd. Gå gärna in på https://www.learnox.se/vardnadshavare/ och läs mer om hur du som vårdnadshavare kan göra.

Finns Learnox i vår kommun?

Learnox finns i hela Sverige och kan beställas av både skola och kommun.

Kan skolans elevhälsa använda Learnox som en av sina insatser?

Skolans elevhälsa är mycket viktig i arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan. Learnox kan användas som en del av insatsen och det är alltid rektor och elevhälsan som beslutar hur insatsen ska se ut. Learnox är i nära kontakt med elevhälsan under hela processen med att hjälpa eleven tillbaka till skolan.

Kan Learnox hjälpa elever med Autism, ADHD eller andra funktionsvariationer?

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa elever med Autism, ADHD eller andra funktionsvariationer tillbaka till skolan. Vi möter eleven där eleven befinner sig, d.v.s. i skolan, hemmet eller på en annan plats. Vi anpassar alltid utifrån elevens situation, diagnos eller dagsform för att få till en trygg och säker långsiktig kontakt med eleven.

Kan en elev som fortfarande går i skolan, men med hög frånvaro få hjälp av Learnox?

Ja. En elev som fortfarande går i skolan men med hög frånvaro kan få hjälp av Learnox. 

Vi på Learnox ger följande råd till skola, föräldrar och elever:

 1. För en elev som har 100% frånvaro under en längre tid rekommenderar vi att Learnox sätts in i hemmet med målet att hjälpa eleven tillbaka till skolan. 
 2. En elev som fortfarande går i skolan men har en hög frånvaro rekommenderar vi att Learnox sätts in i skolmiljö. Detta för att hjälpa eleven hitta tillbaka till sin motivation och öka närvaron i skolan.

När rekomenderar Learnox att insatser sätts in i hemmet för elever med problematisk skolfrånvaro?

Om en elev har långvarig ogiltig frånvaro i mer än två månader i sträck så rekommenderar vi att insatser med Learnox sätts in i hemmet. Detta för att bryta en negativ spiral, skapa rutiner, stärka självförtroendet och möjliggöra för en återgång till skolan.

När rekomenderar Learnox att förebyggande insatser sätts in i skola för elever med problematisk skolfrånvaro?

Tidiga insatser för elever med problematisk skolfrånvaro är mycket viktigt. Det är mycket skolan kan göra själva i detta arbete. Bland annat kan man sätta in förebyggande insatser med Learnox. Vi rekommenderar att vid tidig upptäckt av frånvaro skyndsamt utreda orsakerna. Om det visar sig att frånvaron fortsätter att öka så kan man under tiden nätverket runt eleven arbetar sätta in Learnox för att vända en negativ spiral.

Hur blir jag som rektor delaktig i insatserna från Learnox?

Rektor är alltid den som beslutar om insatser från Learnox. Vidare beslutar rektor om inriktning och omfattning, samt hur länge insatsen ska pågå.

Under processen med att hjälpa eleven tillbaka till skolan är rektor delaktig i uppföljning och utvärdering genom följande:

Efter varje lektion skickar Learnox en rapport till de av rektor utsedda i elevens nätverk som behöver den. Exempelvis kan specialpedagog, kurator eller mentor på elevens skola på så vis alla eller var för sig få kontinuerlig information om hur arbetet fortgår. Om rektor beslutar så, så skickar Learnox även en lektionsrapport till elevens vårdnadshavare. Vi har alltid kontinuerlig kontakt med hemmet.
Under terminen har vi löpande avstämningssamtal med rektor eller ansvarig kontaktperson på skolan. I slutet av terminen eller insatsen håller vi ett längre utvärderingssamtal och följer upp hur det går för eleven och vilka åtgärder som är lämpliga framöver. Vi finns tillgängliga för råd och stöd under hela processen.

Hur blir jag som förälder delaktig i insatserna från Learnox?

Innan insatsen sätts igång har vi föräldrasamtal där du som förälder får berätta om bakgrunden till situationen ur elevperspektiv och ditt barns intressen och annat som du tror att det är bra att vi vet. Du har också möjlighet att få svar på dina egna frågor. Under insatsens gång får du kontinuerlig information om hur det går.

Kan Learnox användas som en av insatserna i ett åtgärdsprogram?

Learnox kan med fördel vara en av insatserna i ett åtgärdsprogram. Det är alltid rektor som beslutar om denna insats.

Vilka ämnen kan man få stöd av Learnox?

Learnox undervisar online en-till-en med behöriga lärare. Våra lärare har stor erfarenhet av specialpedagogiska anpassningar och arbetar intressebaserat och individanpassat. Vi undervisar i alla teoretiska ämnen i grund- och gymnasieskolan, men vanligast är undervisning i kärnämnena svenska, engelska och matematik.

Sätter Learnox betyg?

Nej, Learnox sätter inte betyg.
Det är alltid elevens egen skola som sätter betyg. Däremot kan Learnox hjälpa till med betygsunderlag till elevens mentor. lärare eller rektor på skolan.

Är Learnox istället för skolan?

Nej, Learnox är inte istället för skolan. Learnox erbjuder skolor och kommuner en-till-en lektioner via internet för hemmasittare. Vi arbetar konkret med att bryta en isolerad frånvarosituation och hjälpa eleven till en trygg återgång till skolan.

Hur länge kan en elev få hjälp av Learnox?

Eleven får hjälp så länge det behövs, eller tills eleven är tryggt tillbaka till någon skolform som fungerar.

Hur snabbt får Learnox elever tillbaka till skolan?

Det beror på hur länge och hur mycket frånvaro eleven har. Vi brukar också lägga till att det är viktigt att skynda långsamt. Det är viktigt att eleven själv får känna att det är en lugn och trygg återgång till skolan. I vissa fall så går det på någon månad i andra fall kan det ta längre tid. Varje elev är unik och det är viktigt att man anpassar efter elevens förutsättningar, och det gäller även mottagandet och en passande framtida skolgång.

Hur startar man i praktiken med att använda Learnox?

Tillsammans upprättar man kontakt med skolan och föräldrar, ansvarig pedagog för eleven, bokar in en tid för att testa en lektion och därefter kommer man överens om i vilken utsträckning samt vilka tider eleven ska ha Learnox.

Vad behöver man för att använda programmet?

En dator med webkamera, internet och för elevens del kan det vara skönt med ett par hörlurar.

Kan man börja när som helst under terminen?

Ja, vi har löpande intagning till Learnox under terminen.

Kan Learnox finnas i skolbyggnaden under en inskolningstid?

Learnox kan med fördel finnas i skolbyggnaden under en inskolningstid. Eleven får på detta sätt en ny rutin i skolmiljö och får en avdramatiserad introduktion till skolan.

Vad säger regeringen och Utbildningsministern om Hemmasittare?

Den 27 februari 2020 gick regeringen och utbildningsministern ut och sa att:

“Fler elever ska kunna erbjudas fjärrundervisning.” 

Alla elever har rätt till en undervisning av god kvalitet som bedrivs av behöriga lärare. Men lärarbristen slår ofta hårt mot områden med stora geografiska avstånd. Nu föreslår regeringen lagändringar som innebär utökade möjligheter till fjärrundervisning jämfört med i dag.

Gällande hemmasittare sa regering och utbildningsministern Anna Ekström följande på P1:

“Regeringen föreslår också att elever som inte går i skolan av medicinska eller psykosociala skäl, de så kallade hemmasittarna, ska kunna få distansundervisning.”

Hittills har arbetet med hemmasittarna fokuserat på att få dem tillbaka till skolan, men Anna Ekström anser inte att distansundervisningen motverkar det arbetet.

– Det allra bästa är att barn går i skolan, men för många barn som har psykiska eller sociala eller medicinska svårigheter, så kan distansundervisning bli ett sätt att öka möjligheten att komma tillbaka till skolan. Det kan vara ett steg på väg tillbaka till skolan.

– Är det så att man helt enkelt inte klarar av att gå till skolan, då är det bättre att få distansundervisning än ingenting alls, säger Anna Ekström.